Hemen Randevu Alın!

Size özel fırsatlardan yararlanmak için hemen iletişime geçin

contact

Hemen Randevu Al!

İş Başvuru Formu Aydınlatma Metni

Detaylı Bilgi Alın

Haklarınız için uzmanlarımızla görüşebilirsiniz…

contact

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

İş Başvuru Formuyla İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kardelen Tıp Merkezi (İşveren Kurum) tarafından hazırlanmıştır.

Kardelen Tıp Merkezi (İşveren Kurum) bünyesinde ÇALIŞMAK İSTEYEN ADAYLAR, iş başvurusu için www.kardelentipmerkezi.com” ve www.kardelentipmerkezi.com/is-basvuru-formu” adresleri ve ilişikteki adresler üzerinden yayınlanan açık ilanlara başvuru yapabilirler.

1.İş Başvuru Formunda Paylaşacağınız Kişisel Veriler

 • Ad, soyad, cinsiyet, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumu, medeni hal, varsa bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve sabıka kaydı bilgileri, birinci derece yakınlarına ait isim-soyisim ve doğum tarihi, meslek bilgileri;    adayın işe kabul edilebilmesi halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi amacıyla,
 • Uyruk bilgisi;    çalışma izni başvurusu yapmamızın gerekip gerekmeyeceğinin tespiti amacıyla,
 • İletişim numaraları, e posta adres ve ilgili iletişim bilgileri;  aday kişi ile irtibat kurulabilmesi amacıyla,
 • Acil durumlarda haber verilecek kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri;   acil durum hallerinde yakınına daha hızlı ve güvenli ulaşabilmek amacıyla,
 • Askerlik durumu bilgisi;   iş sözleşmesi süresince çalışmanızı kesintiye uğratabilecek bir durumun olup olmadığının tespiti amacıyla,
 • Sigara kullanımı ve varsa sağlık sorunu, geçirilen operasyonlar, ameliyatlar, kan grubu, boy ve kilo bilgileri;    işin yapılması için gerekli olan sağlık koşullarını sağlayıp sağlamadığının ve iş yeri koşullarının da adaya uygun olup olmadığının tespiti amacıyla,
 • Öğrenim/Eğitim durumu, iş tecrübesi, İşitsel Veri (Çağrı Kaydı), CV (Özgeçmiş), yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanımı, ehliyet bilgisi, adayın yapmış olduğu stajlar, katıldığı kurs, seminer ve konferans bilgileri, üye ya da görevli olduğu dernek, vakıf, sendika gibi kuruluş bilgileri, hobi vs. bilgileri;     adayın yapacağı iş için yeterli donanıma sahip olup olmadığının tespiti amacıyla,
 • İş başvuru süreci kapsamında tamamlayacağınız kişilik, yetenek, dil ve benzeri testlere vermiş olduğunuz cevaplar ve test sonuçlarınız;     İş başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında kişisel becerilerinizin başvurmuş olduğunuz pozisyona uygun olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla,
 • Referanslara ilişkin tüm bilgiler;     referans alabileceğimiz kişilerle iletişime geçmek, adaya ait  (iş başvuru formunda yer alan) kişisel verilere ulaşmak, eldeki verileri karşılaştırarak teyit etmek ve sonuç itibarı ile iş sözleşmesinde yer alan pozisyon ve görevin aday için uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ve tespiti amacıyla,
 • Son işyerinden ayrılış nedeni bilgisi ve gerektiğinde işten ayrılma sürecinde düzenlenen kayıtlar;      kurumumuzun çalışma şartlarının, çalışacağınız görev ve pozisyonun size uygun olup olmamasının tespiti amacıyla,
 • Başvurulan pozisyon ve görev bilgisi, ücret talepleri, son net aylık ücretiniz ve daha önceki işyerlerinizde ücret dışında sahip olduğunuz sosyal, ekonomik ve yan haklarınız ve bunlara ilişkin ödenekleriniz, hangi tarihte işe başlayabileceğiniz ve fazla mesai yapıp yapamayacağınıza ilişkin bilgiler;      çalışacağınız görev ve pozisyonu belirlemek amacıyla,

Yazılı tüm veriler tarafımızca İŞLENECEK, KAYDEDİLECEK, DEPOLANACAK, MUHAFAZA EDİLECEK, SINIFLANDIRILACAK, AKTARILACAKTIR ve KORUNACAKTIR.

2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tarafımızca işe başvuran aday arasında iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olup hangi kişisel verilerin hangi amaçla alındığı açık bir biçimde tarafınıza bildirilmiştir. İlgili bilgilendirme kapsamında alınan verilerinizin; 6698 Sayılı Kanunun 5/2(c) maddesi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması amacı başta olmak üzere;

 • Yapmış olduğunuz iş başvurusunu değerlendirmek ve insan kaynakları çalışmalarını yerine getirmek,
 • İş görüşmeleri yapmak ve/veya işe alım amacı sürecinde sizinle iletişime geçmek,
 • İş başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında;  Size hak ve menfaatler sağlanması, kurum içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,
 • Başvuruda bulunan adayların incelenmesi ve istihdam edilecek yeni adayların tespit edilmesi,
 • Aday olunan pozisyona uygunluğunuzun tespit edilmesi ve adayların çalışacağı görev ve pozisyonun belirlenmesi,
 • İleriye dönük teyit için özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizin kaydedilmesi,
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi,
 • Kurumumuz içerisinde güvenliğin sağlanması,
 • Kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesinin temini,
 • İş başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında kişisel becerilerinizin başvurmuş olduğunuz pozisyona uygun olup olmadığını belirleyebilmek için size bir kişilik ve yetenek testi göndermek, söz konusu testi gerçekleştirmek ve sonuçların değerlendirilmesi,
 • 6698 Sayılı Kanunun 5/2 (f) maddesi uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
 • Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde, tarafımızdan gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için becerilerinizin uygun olup olmadığını belirleyebilmek,
 • Kişisel verilerinizi makul süreyle saklamak, potansiyel iş fırsatları için sizinle iletişime geçerek söz konusu fırsatlardan sizi haberdar etmek,
 • Doğabilecek hukuki, idari, mali uyuşmazlıklarda delil olarak değerlendirilmesi,

AMAÇLARIYLA, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4., 5. ve 6. Maddeleri kapsamında yukarıda belirtilen amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

3.1. Kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.  İşe başvuran adayın açık rızası yok ise Kanunun 5/2 maddesinde belirtilen:

“a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

HALLERİN VARLIĞI DURUMUNDA KİŞİSEL VERİLER ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILABİLİR.

3.2. İşe Başvuran Adayın özel nitelikli kişisel verileri ise adayın izni doğrultusunda paylaşılır. Fakat, Kanunun 6. Maddesine göre:

“– İşe başvuran adayın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

İşe başvuran adayın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla” sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenecek şekilde aktarılabilir.

Kişisel Verilerin üçüncü kişilere aktarıldığı süreçte: “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma, c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” ilkelerine bağlı olarak; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, sınıflandırılabilir.

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere, her türlü yargı makamına, nüfus genel müdürlüğüne,

İlgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Sevk yapılması halinde gönderilen kurum ve kuruluşlara,

Gerekli olması halinde iş birliği içerisinde sağlık kurum ve kuruluşlarına, laboratuvarlara, iş ortaklarımıza, özel sigorta şirketlerine, avukatlık bürolarına, mali müşavirlere, danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler dahilinde tüm danışmanlarımıza,

AKTARILABİLECEKTİR.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Kurum ile işe başvuran aday arasında kurulması amaçlanan hukuki ilişki çerçevesinde ve iş sözleşmesinin yürürlüğe konulabilmesi; Kişisel Verileriniz, Kanun madde 5/2 (c) ve diğer bentleri uyarınca işe başvuran aday ile tarafımız arasında doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle:

 • Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler (e-posta, faks, veya internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz iş başvurusu sırasında gönderdiğiniz CV/Özgeçmişiniz gibi) aracılığıyla,
 • Tarafınıza iletilecek kişilik ve yetenek testine vereceğiniz cevaplar ile elektronik ortamda,
 • Kurumumuz çalışanları ile yapacağınız görüşmeler yoluyla sözlü olarak veya dolduracağınız iş başvuru formları aracılığıyla,
 • İşe Başvuran Adayın referans göstermesi halinde, Kurumumuzun meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak suretiyle,

Kanunun 5. ve 6. Maddeleri ile işbu Aydınlatma Metninin 2. Ve 3. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda İşe Başvuran Adayın Kişisel Verileri toplanmakta/elde edilmekte ve işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

Anayasa’nın 20. Maddesine göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme ve kendisiyle ilgili kişisel veriler kapsamında bilgilendirilme hakkına sahiptir. KVKK 11. maddesinde de belirtildiği üzere; her bir veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

“a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istem,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme” haklarına sahiptir.

6.İletişim ve Başvuru;

Kişisel veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi ve süreçte oluşacak taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre ..……………………………………………….….…….. adresine yazılı olarak bizzat tevdi edebilir veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (…………………………………….), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Talep ve Başvurularınızda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Kurumumuz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ……………… gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kısmen veya tamamen kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye, ilgili kişi tarafından tarafımıza bildirilen iletişim vasıtalarıyla ve/veya yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

Veri Sorumlusu: ………………………………………………………..…………………

Adres              : ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

İşbu Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.

AD SOYAD      :

İMZA               :

iletisim

Randevu Talep Formu

Bize bir soru sorun. Tıbbi danışmanımız daha fazla bilgi için en kısa sürede size ulaşacaktır.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
=
Onay kutusu
iletisim-cagri
BUGÜN HAYATINIZI DEĞİŞTİRİN

bir uzmanla konuşun

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için bazı çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez politikasını inceleyebilirsiniz.